fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ชื่อผลงาน       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

                    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                    และทักษะ การอ่านจับใจความ

ผู้ศึกษา           สันทนา  แกล้วทนงค์

ปีที่วิจัย           2561

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านจับใจความ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน   จับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 38 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 11 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) ค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมโดยวิธีการหาค่าร้อยละ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านจับใจความ โดยวิธีการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Samples) และ3) ประเมินความ   พึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          ผลการวิจัย พบว่า

          1.ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 87.49/84.34 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

          2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3.ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.51)

 
   
   
©2014 by www.seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat