fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ผลงานทางวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ประจำปีการศึกษา
2557


ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแนวปฎิบัติในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ชื่อผู้วิจัย: นางวิภารัตน์ สิโรรส (คลิ๊กดูรายละเอียด)
..............................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง: รายงานการพัฒนาบทเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ชื่อผู้วิจัย: นางทัศนีย์ อินทรทัศน์  (คลิ๊กดูรายละเอียด)

.................................................................................................................................

                            ชื่อผลงาน:       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ

                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

                                                สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                                เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                                และทักษะ  การอ่านจับใจความ

                             ผู้ศึกษา:           สันทนา  แกล้วทนงค์

                             ปีที่วิจัย:           2561 (คลิ๊กดูรายละเอียด)(กลับหน้าแรก)

 

 
   
   
©2014 by www.seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat