ผลงานวิจัย


ชื่อเรื่อง:   การพัฒนาแนวปฎิบัติในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
             งานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ชื่อผู้วิจัย:  นางวิภารัตน์ สิโรรส
ปีการศึกษา:  2557
           
         Click ดูรายละเอียด บทคัดย่อ


 
   
   
©2014 by www.seamamueng.com