fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu101:DataDetail1
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เริ่มตั้งเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2481 สมัยสมเด็จพระยาคณาศัยสุนทร ( สา สุวรรณสาร) เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครศรีธรรมราช สถานที่เรียนใช้โรงธรรมวัดเสมาเมืองเป็นที่เรียน 17 ปี มีครู 3 คน พระครูวัตตปาโมชข์ ( ชุ่ม นาคะปราโมช) เจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการระ และเป็นครูสอนด้วย

ปี พ.ศ. 2499 ย้ายสถานที่เรียนไปเรียนที่วัดเสมาชัยซึ่งเป็นวัดร้างเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน ติดอยู่กับวัดเสมาเมืองทางทิศเหนือ มีอาคารใหม่ เรือนไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน สร้างด้วยเงิน กศส. งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นายเริง นากลอน ศึกษาธิการอำเภอเมืองเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2503 นายไสว สวัสดิสาร เป็นนายกเทศมนตรีได้สร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของเทศบาล และเงินสมทบของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2510 นายเหรียญ สร้อยสนธ์ ปลัดจังหวัด เป็นนายกเทศมนตรี สร้างอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ด้วยเงินอุดหนุนพิเศษของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2513 นายไสว สวัสดิสาร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 384,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อเติมอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 6 ห้องเรียนต่อออกไปอีกเท่าตัว เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 12 ห้องเรียน คือ อาคารเรียน 2 ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2514 นายบุญส่ง กิจวิบูรณ์ เป็นนายกเทศมนตรี ดำเนินการสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องเรียนชั้นละ 6 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องประชุม และห้องสมุดทั้งสองด้านมีห้องพักครู และห้องส้วม พร้อมด้วยครุภัณฑ์

ปี พ.ศ. 2529 นายสมนึก เกตุชาติ เป็นนายกเทศมนตรี ได้สร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังโรงเรียนและด้านข้างโรงอาหาร ขยายชั้นเด็กเล็กเพิ่มอีก 1 ห้อง รวมเป็น 2 ห้องเรียน นักเรียน 1,030 คน ครู 46 คน นักเรียนเด็กเล็ก 65 คน ครูเด็กเล็ก 2 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าชั้นมัธยมปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ 45 คน มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ปี พ.ศ. 2532 สร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 4 ห้อง แทนอาคารไม้ 2 ชั้น นำไม้จากการรื้ออาคารไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 3 ห้องเรียน

ปีงบประมาณ 2540 นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรี ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6,512,000 บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สร้างอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง พร้อมด้วยครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 427 ชุด

ปีการศึกษา 2542 รื้อโรงครัว (สร้าง 2525 ) และสร้างโรงครัวใหม่ติดกับเรือนจำ ได้รับเงินจัดสรรจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้างและกำไรจากการขายหนังสือเป็นเงินประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2542)

ปีการศึกษา 2542 นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรี เปิดอาคารอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(14 กุมภาพันธ์ 2543) งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ใช้งบแผนพัฒนาเทศบาลสาขาการพัฒนาสังคม ประจำปี 2542 แผนงานการศึกษา เป็นอาคารชั้นเรียนเดียวขนาด 8 ห้องเรียน ตามแบบของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างสิงหาคม 2542 – กุมภาพันธ์ 2543)

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 585 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2481 จนปัจจุบัน เปิดเรียนแล้วเป็นเวลา 74 ปี มีนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจำนวน 1,879 คน


 
   
   
©2014 by www.seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat