fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

โครงการค่ายคุณธรรม   จริยธรรม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 6 

เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกตามหลักมารยาทชาวพุทธ  และนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต  

และเป็นกำลังสำคัญของประเทศสืบไป  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   
   
   
   
   

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 
   
   
   
   

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

   
   
   
   
   
   
   


 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 
   
   
   

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   
   
   
   
   

 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   
   
   
   
   

 
   
 
  เมื่อวันที่: 31.8.2560 , อ่าน: 1660
 
©2014 by www.seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat